Byggbesiktning, Husbesiktning & Entreprenadbesiktning i Stockholm

Aller Byggkonsult AB utför följande Konsulttjänster inom Entreprenad

  • Även kallat Husbesiktning & Entreprenadbesiktning
  • Kontrollansvarig (KA), tidigare Kvalitetsansvarig
  • Projektledning inom Entreprenad
  • Besiktningsman
  • Övriga Byggkonsult-tjänster

Om Byggbesiktning

Du som beställare eller entreprenör kan beställa en oberoende bedömning om er byggnation är utförd enligt Svenska Byggregler och efterskriver kontraktshandlingar. Vi utför följande Entreprenad och Byggbesiktningar.

Förbesiktning. FB

Part får under entreprenadtiden påkalla förbesiktning av arbete som är svåråtkomligt för besiktning efter färdigställandet, som tas i bruk före färdigställandet eller då övrigt särskilda skäl föreligger. Ersättning till besiktningsman: av påkallande part.

Pris: från 3.000 kr inkl.moms (2.400 kr exkl. moms)

 

Kontrollbesiktning. KB

En kontrollbesiktning görs för att minimera felen vid slutbesiktningen och därmed underlätta för partnerna. En kontrollbesiktning görs lämpligen cirka 2 veckor före slutbesiktningen där båda parter kallas. Det är viktigt att entreprenaden verkligen är färdigställd vid kontrollbesiktningen. Utlåtandet från kontrollbesiktningen skickats till båda parter omgående.

Pris: från 3.000 kr inkl.moms (2.400 exkl.moms)

 

Slutbesiktning. SB

Vid varje entreprenad skall slutbesiktning göras, om någon av parterna begär det. Slutbesiktning görs efter arbetet har avslutats. Entreprenören skall i god tid underrätta beställaren/konsumenten om när arbetet beräknas vara avslutat och slutbesiktning kan göras. Konsumenten skall därefter utan dröjsmål meddela entreprenören att konsument begär besiktning och, om så är fallet, utse en besiktningsman att utföra besiktningen.

Om konsumenten inte utser någon besiktningsman, får entreprenören göra det. Parterna kan även utse en besiktningsman gemensamt. Besiktningsman ersätts av beställare.

Pris: från 7.000 kr inkl.moms (5.600 exkl.moms)

 

Efterbesiktning. EB.

Part har rätt påkalla efterbesiktning för konstaterande av om fel är åtgärdade

Efterbesiktning verkställs utan dröjsmål efter avhjälpandet. Beställaren får även påkalla efterbesiktning om entreprenören underlåter att avhjälpa felet i rätt tid.

Om entreprenören har påkallat efterbesiktning men någon sådan inte kommer till stånd på grund av beställarens underlåtenhet, ska de fel som efterbesiktningen avsågs omfatta anses vara avhjälpta.

Ersättning till besiktningsman: Av entreprenören om fel i större omfattning kvarstår, i annat fall av beställaren.

Pris: Från 5.000 kr inkl.moms (4.000 kr exkl.moms)

Garantibesiktning

Garantibesiktning, § 59(2-årsbesiktning)påkallas av beställaren och verkställs före utgången av den kortaste garantitiden, om inte parterna avtalat om annat.

Syftet med garantibesiktningen är att utvärdera förekomsten av fel som framträtt under garantitiden, det vill säga fel som vid slutbesiktningen inte märkts eller heller inte bort märkas.

Vid garantibesiktningen ska inte besiktningsman notera sådant som lämnats utan anmärkning vid slutbesiktningen. Om besiktningsman vid slutbesiktning har förbisett fel kan inte entreprenören åläggas att avhjälpa dessa fel om det inte är påtalat (reklamerat) enligt 6/18-månaders regeln.

Garantibesiktningen omfattar inte efterbesiktning av ej avhjälpta fel från slutbesiktning. Om part så önskar kan part även påkalla efterbesiktning av tidigare utförd besiktning att utföras i samband med garantibesiktningen.

Ersättning till besiktningsman bekostas av beställaren.

Pris: från 5.000 kr inkl. moms (4.000 kr exkl.moms)

Särskildbesiktning. SÄB

Part har rätt att efter entreprenadtidens utgång påkalla särskildbesiktning avseende fel som beställaren har påtalat.

Särskild besiktning verkställs utan dröjsmål efter påkallandet.

Uppgiften för besiktningsman vid särsklid besiktning är att bedöma om ett av beställaren framfört fel är ett fel i entreprenadrättslig mening. Särskild besiktning utförs därför normalt bara när parterna inte kan enas i denna fråga.

Beställaren har skyldighet att utan dröjsmål skriftligen underrätta entreprenören då han efter entreprenadtidens slut upptäcker fel eller skada på grund av fel. Om entreprenören därvid framför att han inte är ansvarig är det lämpligt att påkalla särskild besiktning.

Ersättning till besiktningsman: Av påkallande part.

Pris: Från 7.000 kr inkl. moms (5.600 kr exkl.moms)

Utredande besiktning. UB

För andra typer av besiktningar gör vi så kallade utredningsbesiktningar enligt ditt önskemål. Besiktningsman ersätts av beställaren.

Pris: Från 7.000 kr inkl.moms (5.600 kr exkl. moms)

Kontrollansvarig. KA (Tidigare Kvalitetsansvarig)

När du skall bygga ny villa hjälper vi dig som Kontrollansvarig (KA)  att genomföra ditt bygge. KA ser till att utföra alla nödvändiga inspektioner för att hela bygget lever upp till myndighetskrav och gällande byggregler.

Exempel på krav är: ventilation, energianvändning, fuktsäkerhet, handikappsanpassning och tillgänglighet.

Aller Byggkonsult hjälper dig med upprättande av en kontrollplan med vad vi anser vara nödvändiga kontroller på plats av KA och Entreprenörens redovisning av verifierade provningar samt egenkontroller.

Pris: Från 24.500 kr inkl.moms (19.600 kr exkl. moms)

 

Upptagningsområde

Vi utgår från Nynäshamn och utför uppdrag över hela Stockholm som t.ex. Haninge, Huddinge, Tyresö och Norrort med omnejd.

 Priset inkluderar:

  • Resa upp till 100 km
  • Kallelse av parter
  • Besiktning på plats upp till 2,0 timmar
  • Utskick av Besiktningsutlåtande
  • Observera att utlåtande ej sänds till berörda parter förrän arvode är oss tillhanda

KONTAKTA OSS IDAG

Johnny Aller
Byggkonsult

0705-745 918
info@allerbyggkonsult.se